Lebensmittelverantwortlicher:

San Simone / Via Prata, 30 / 33080 Porcia (PN) / Italy